2011 m. rugsėjo 16-18 d. karių veteranų asociacija surengė savo veiklos planinį seminarą Palangos karininkų ramovėje

2011 m. rugsėjo 16-18 d. Palangos karininkų ramovėje, Karių veteranų asociacija surengė savo veiklos planinį seminarą, paminėti Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos 20-tį. Lietuvos kariuomenės kariai veteranai susibūrė prieš keletą metų ir įsteigė – Karių veteranų asociaciją. Ši organizacija jungia įvairių Lietuvos kariuomenės rūšių dimisijos karius, savanorius, šaulius bei kitus Lietuvos karius veteranus atitinkančius asociacijos įstatų nuostatas. Asociacijos prezidentas ir vadovas dim. plk. ltn. Jonas Kliauza. Karių veteranų asociacijos pagrindiniai uždaviniai ir tikslai yra apjungti karius veteranus į visuomeninę organizaciją. Savo patirtimi prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo. Palaikyti ryšius su Lietuvos kariuomene ir vadovybe. Puoselėti Lietuvos kariuomenės tradicijas, stiprinti Lietuvos gynybinę galią, padėti rengti rezervo karius, bei rūpintis karių socialine padėtimi bei gerove.

Seminaras Palangos karininkų ramovėje prasidėjo Karių veteranų vėliavos įnešimu. Buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Asociacijos prezidentas dim. plk. ltn. Jonas Kliauza apžvelgė atkurtos Lietuvos kariuomenės nueitą 20-čio kūrimosi ir vystymosi kelią. Kiekvienas karys - veteranas savo pasisakymuose kalbėjo ir pasakojo prisiminimus apie prieš 20 - metį vykdytą karių pasiaukojimą, tuo metu labai būtiną ir reikalingą Lietuvos kariuomenės kūrimo darbą, saugant svarbius valstybinius objektus, juk ilgainiui kariai savanoriai, šauliai dirbo be jokio atlyginimo, nes tuo metu visus žmones vienijo vienas troškimas – atstovėti ir apginti Lietuvos Laisvę.

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Filosofijos ir politologijos katedros lektorius Jonas Srėbalius paskaitė paskaitą apie tautos atmintį, atminties ištakas, tautos kultūrinę prigimtį bei jos testinumo genezę. Po to buvo pristatytas kreipimasis su pasiūlymais į Lietuvos Respublikos vadovus, dėl kariams ir visuomenei svarbių klausimų, tai dėl Lietuvos kariuomenės ir šalies gynybinės galios stiprinimo, rezervo karių didinimo ir stiprinimo, kitų socialinių karių garantijų. Taip pat kreipimesi išdėstyta ir apie valstybininkų neūkiškumo apraiškos, pastebėjimai bei pareikalauta jąs šalinti.

Rugsėjo 18 d. paminėta 130 – osios V. Nagevičiaus metines. Buvo suorganizuota išvyka į buvusį brigados generolo Vlado Nagio Nagevičiaus dvarą – dabartinis Žemaitkiemio – Babtyno dvaras, kuris randasi Kauno rajone, Babtų seniūnijoje, Žemaitkiemio kaime. Vladas Nagis Nagevičius šį dvarą įsigijo jau tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje. Čia buvo prisiminta generolo V. Nagevičiaus gyvenimas, jo kaip asmens žymaus valstybės ir visuomenės veikėjo nuopelnai Lietuvai. Apie generolo V. Nagevičiaus gyvenimą, jo biografiją, indėlį Lietuvai, papasakojo Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šaulys, savanoris, veteranas Gintautas Tamulaitis. Generolas V. Nagevičius buvo vienas iš Lietuvos kariuomenės ir jos tradicijų kūrėjų, pirmasis gydytojas savanoris, Vyties kryžiaus idėjos autorius. Jo iniciatyva įsteigtas Kauno karininkų klubas dabar Karininkų ramovė bei Vytauto Didžiojo karo muziejus. V. Nagevičiaus įsteigė Jūrininkų sąjungą ir mokyklą, įkūrė komitetą karo invalidams šelpti bei yra daug kitų valstybei įkūręs reikalingų organizacijų. Jo nuopelnai Lietuvos valstybei yra didžiuliai.

1995 m.generolo ir jo žmonos palaikai iš JAV parvežti į Lietuvą ir perlaidoti gimtosios Kretingos kapinėse.

Buvusio V. Nagevičiaus dvaro dabartinio šeimininko sūnus Justas Šventoraitis papasakojo apie įsigytą ir kolūkio laikais apleistą, nuniokotą, o dabar jau naujai atgimusį, tapusį kultūros, meno traukos objektu dvarą. Papasakojo apie Žemaitkiemio dvaro atkūrimo darbus, naujus sumanymus ir idėjas. Justas išsitarė, kad jų ir buvo toks sumanymas - atkurti Babtyno dvarą kaip miesto meno ir kultūros centrą provincijoje. Kad visiems būtų prieinama šios istorijos atmintis. Čia taip pat buvo apžiūrėta daugiau kai 100 eksponuojamų senovinių motociklų bei tarybinių lengvųjų automobilių kolekcija, kuriuos surinko dvaro savininkas Mindaugas Šventoraitis. Kariai veteranai padėkojo šeimininkams už nuoširdų priėmimą, palinkėjo naujiems šeimininkams energijos, kūrybinės išminties puoselėjant Lietuvos kultūrą ir istorinę atmintį.

Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šaulys,

Karių veteranų asociacijos narys Gintautas Tamulaitis