2014 M. KARIŲ VETERANŲ SEMINARAS PALANGOJE

Karių veteranų asociacijos kariai, tarnybos Lietuvos kariuomenėje metu savo įgytomis karinėmis žiniomis ir gyvenimiška patirtimi daug prisideda prie Lietuvos valstybės nepriklausomybės bei jos saugumo stiprinimo. Asociacija palaiko glaudų ryšį su Lietuvos kariuomene ir jos vadovybe, taip pat Lietuvos ir užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis. Ji didelį dėmesį skiria Lietuvos kariuomenės istorijai, jos puoselėjimui ir tradicijoms, konferencijų, seminarų bei kitų renginių organizavimui.

Šiemet, rugsėjo 19-21 d. kaip ir visada, jau tapusia tradicija mėnesio pabaigoje, Karių veteranų asociacijos nariai susirinko Klaipėdos įgulos karininkų ramovės Palangos skyriuje. Čia buvo suorganizuotas jau praėjusių metų tęstinis susipažinimas su Klaipėdos kraštu bei jos istorija.

Seminaras prasidėjo vėliavų įnešimu, buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Karių veteranų asociacijos narius pasveikinti atvyko Klaipėdos įgulos karininkų ramovės viršininkas atsargos pulkininkas leitenantas Leonas Stonkus. Čia buvo prisiminti ir pagerbti tylos minute Anapilin išėjusieji asociacijos nariai. Tęsiant veteranų senas tradicijas buvo pagerbti ir nariai jubilijatai: atsargos majoras Albinas Kazimieras Tamulaitis, atsargos vyresnysis seržantas Jonas Dagilis, atsargos kapitonas Juozas Zeringis ir atsargos kapitonas Adolfas Barysas.

                      Seminarą pravedė kraštotyrininkas Egidijus Kazlauskis, kuris organizavo išvyką į Nemirsetą. Šiandien Nemirseta – Palangos miesto dalis, esanti pačiuose miesto pietuose. XIII a. Nemirseta atiteko Vokiečių ordinui ir nuo 1422 m. kaimas tapo pasienio punktu. Nuo 1434 m. minima karčema, įsikūrė pasienio sargybos būstinė. Kraštotyrininkas mums parodė daug senų fotografijų, kuriuose užfiksuota kaip keitėsi pasienio sargybos kariai. Čia pasienį saugojo latviai bei vokiečiai, kol 1921 m. galutinai Palanga bei Nemirseta atiteko Lietuvos Respublikai ir tada išnyko pasienio stulpai. Sovietmečiu Nemirsetos centre įsikūrė karinis dalinys, vasarnamiai buvo nugriauti, Kurhauzas rekonstruotas, pastatytos kareivinės, gyvenamųjų namų kompleksas rusų kariškiams. Nemirsetoje likęs rekonstruotas Kurhauzo pastatas. Vėliau tęsėsi ekskursija po Palangos botanikos parką.

Sekančią dieną vyko asociacijos reikalų dalykiniai pokalbiai, veiklos planų aptarimas sekantiems metams. Už Lietuvos kariuomenės stiprinimą, patriotiškumą ir aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje Karių veteranų asociacijos prezidentas dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Kliauza apdovanojo karius veteranus Gintautą Tamulaitį ir Adolfą Barysą „Karių veteranų asociacijos pasižymėjimo ženklu“. Užbaigdamas seminarą asociacijos prezidentas palinkėjo visiems kariams, jų šeimų nariams sveikatos, stiprybės, meilės Tėvynei Lietuvai ir iki naujų susitikimų.

 

Karių veteranų asociacijos narys

Gintautas Tamulaitis